Disiplin Klavuzu

Okullarda disiplin, öğrenme ve öğretme sürecini yakından ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Bu amaçla Çağdaş Atılım Temel Lisesi disiplin ile ilgili bir politika oluşturulmuş olup  Çağdaş Atılım Temel Lisesi Ailesinin bu kurallara uymada göstereceği duyarlılık, başarıya ulaşmamızda en büyük yardımcımız olacaktır.  Çağdaş Atılım Temel Lisesinin disiplin politikalarının oluşturulmasında ve uygulamada  “Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği”nden faydalanılmaktadır. Disiplin uygulamaları sürecinde olan öğrencilerimizin, kişilik haklarının korunmasına, gizliliğin sağlanmasına ve öğrencilerimizin psikolojik olarak desteklenmesine en üst düzeyde özen gösterilir.

Öğrencilerimizden;

a) Atatürk ilke ve inkılâplarını kendisine rehber edinip, bunları korumaları,

b)Bütün okul arkadaşlarının kendisi gibi Türk toplumunun ve Türkiye Cumhuriyetinin bir bireyi olduklarını unutmamaları; öğretmenlerine, okul yöneticilerine, görevlilere, arkadaşlarına ve çevresindeki kişilere karşı saygı, hoşgörü, sabır, eşitlik ve dayanışmadan yana davranış göstermeleri, kötü muamele ve her türlü istismara karşı duyarlı olmaları,

c)Demokrasi ve insan haklarına saygılı, insan hakları ve demokrasi bilincini özümsemiş ve davranışa dönüştürmüş olmaları; dil, ırk, cinsiyet, felsefî inanç ve din ayrımı gözetilmeksizin millî, insanî ve evrensel değerleri benimsemeleri; kendilerine saygı duymayı öğrenmeleri, böylece dengeli bir biçimde geliştirdikleri varlıklarını ailesinin, toplumun, milletinin ve insanlığın yararına sunmaları,

ç)Okulda kendilerine sunulan uluslar arası standartlardaki eğitimi özümseyerek bilimsel düşünme becerilerini geliştirmeleri, öğrenmeyi öğrenmeleri, üretken olabilmeleri, bilgiye ulaşabilmeleri, iletişim kurabilmeleri, bilişim teknolojilerini kullanabilmeleri, eğitim sürecine aktif olarak katılmaları, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileriyle donanıp geleceğe hazırlanmaları,

d)Öğrencilerin, okul dil politikamız gereği verilen eğitimlerden azami ölçüde yararlanıp dünyadaki gelişim ve değişimleri izleyebilecek düzeyde bir yabancı dilin yanı sıra yeterli düzeyde ikinci bir yabancı dili de öğrenmeleri, e)Okulda kendilerine sunulan olanaklardan yararlanarak en az bir spor dalı ile uğraşmaları, ileriki yaşamlarında da spor alışkanlığını devam ettirmeleri, sağlığına gereken önemi vermeleri,

f)Okula ve derslere düzenli devam etmeleri, başarılı olmak için çok çalışıp, zamana muhtaç olduklarını unutmamaları,

g)Doğru sözlü, dürüst, yardımsever, erdemli, saygılı ve çalışkan olmaları,

ğ)Güzel ve nazik tavır sergilemeleri, kaba söz ve davranışlardan kaçınmaları, h)Okulda yapılacak sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaları, tüm çalışmalarda arkadaşları ile dayanışma içerisinde olmaları, ekip çalışmalarında rol almaları,

ı)Kitapları sevmeleri ve korumaları, okuma alışkanlığı kazanmaları ve boş zamanlarını faydalı işler yaparak geçirmeleri,

i)Çevreye karşı duyarlı olmaları, çevrenin doğal ve tarihi yapısını korumaları ve onları geliştirmek için katkıda bulunmaları,

j)Okulunu ve eşyasını kendi öz malı gibi korumaları,

k)Sağlığa zararlı ve bağımlılık yapan (sigara, içki, vb.) maddeleri kullanmamaları, bu tür maddelerin kullanıldığı ortamlardan uzak durmaları, alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak bu konuda örnek davranışlar sergilemeleri; her çeşit kumar ve benzeri oyunlardan, bu tür oyunların oynandığı ortamlardan uzak kalmaları

l)Topluma hizmet etkinliklerine gönüllü katkı sağlamaları ve verilen görevleri tamamlamaları,

m)Ülkenin birliğini ve bütünlüğünü bozan bölücü, yıkıcı, siyasî amaçlı etkinliklere katılmamaları, siyasî amaçlı sembol kullanmamaları, bunlarla ilgili amblem, afiş, rozet ve benzerlerini taşımamaları, bulundurmamaları ve dağıtmamaları, siyasî amaçlı davranışlarla okulun huzurunu bozmamaları,

n) Yasalar, yönetmelikler ile toplumun ve okulun etik kurallarına uymaları, beklenir.

 

OKUL KURALLARIMIZ

Okulda düzen ve disiplini sağlayan kurallar, öğrencilerin toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmesinin ön koşuludur. Bu inançla  Çağdaş Atılım Temel Lisesi olarak tüm öğrencilerin bu kuralları benimsemelerini ve uygulamalarını, velilerin de bu kuralların uygulanmasına destek olmalarını beklemekteyiz.

GENEL KURALLAR

Öğretim Yılı başında ilgili müdür yardımcısı okulda geçerli olan genel kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirir.

1.Okula zamanında gelinir.

2.Koridorlarda bir kaza meydana gelmemesi için koşulmaz, gürültü yapılmaz.

3.Teneffüslerde oyun alanının dışına çıkılmaz.

4.Öğretmenlerin ve yöneticilerin uyarıları dikkate alınır.

5.Öğrenciler küfür ve argo içeren sözler kullanamaz, birbirlerine fiziksel zarar verici harekette bulunamaz, kavga etmez, birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler.

6.Öğrenciler okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak zorunda olup bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranırlar.

7.Okul ve çevresini temiz tutar bu sayede doğanın korunmasına katkı sağlar. Okuldaki kapalı ve açık tüm ortak kullanım alanlarında çöp ve atık bırakmaz, bunları en yakın çöp kutusuna atmakla yükümlüdür.

8.Tuvaletler temiz tutulur, musluklar açık bırakılmaz.

9.Derslikler ile okuldaki tüm kapalı alanlara (kantin hariç) yiyecek ve içecekle girilmez.

10.Öğrenciler okula ait malzeme ve diğer okul eşyalarını korumak ve zarar vermemekle yükümlüdür. Verilen zarar, zarar veren öğrenci tarafından karşılanır.

11.Öğrenciler derslik dışındaki kütüphane, laboratuarlar, bilgisayar odası, spor salonu, müzik ve resim odası vb. eğitim ortamlarında, bulundukları yerin özel kuralları ile temizlik kurallarına uyarlar.

12.Öğrenciler, kantin ve yemekhanede sıraya girerler ve görgü kurallarına uyarlar.

13.Ulaşımını servisle yapan öğrenciler servis kurallarına uyarlar.

14.Öğrenciler kendi kullandıkları araçla okula gelemezler.

15.a)Öğrenciler yanlarında fotoğraf makinesi, kamera, ses kayıt cihazı, vb. elektronik aletler getirdiklerinde, bunları son ders bitimine kadar ilgili okul müdür yardımcısının bilgisi ve izni dışında kullanamazlar.

b)Okula girişte öğrenciler cep telefonlarını danışmada bulunan kutulara koymak zorundadırlar, okul içinde cep telefonu kullanamazlar.

c)Yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığı durumlarda, öğretmenler bu aletleri alır ve ilgili Müdür Yardımcısına, üzerine kime ait olduğunu yazarak teslim ederler. Müdür Yardımcısı, kendisine teslim edilen bu aletleri, belirlenen bir zamanda öğrenci velisine teslim eder.

d)Okula getirilen aletlerin sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Kaybolduğunda okulun herhangi bir sorumluluğu yoktur. e)Öğrenciler gerektiğinde halkla ilişkiler bölümündeki telefonları izin almak suretiyle kullanabilirler.

16.Öğrenci ders günü sonunda kitap, defter, çanta, giyecek vb. eşyasından ihtiyaç duyduklarını çantasına yada yanına alır, kalanları kendi dolabına koyar, sınıfta veya başka bir alanda bırakmaz. Bırakılan eşyadan öğrencinin kendisi sorumludur.

17.Bayrak Törenleri a)Çalışma haftası Pazartesi günü bayrak töreni ile başlar ve cuma günü bayrak töreni ile biter. Resmi tatillerin başlangıç ve bitişlerinde de bayrak töreni yapılır. b)Bayrak törenlerine okulda bulunan öğrencilerin tümü katılmak zorundadır. c)Her öğrenci bayrak törenlerinde kendi dersliği için ayrılan yerde düzgün olarak sıra olur, sessiz olarak komut verilmesini bekler ve Ġstiklal MarĢı’nı yüksek sesle söyler. d)Törenler, hava koşullarına bağlı olarak bahçede, konferans salonunda ya da koridorda yapılır. 4 e)Törenlerde duyuru yapacak öğrenci ve öğretmenler/birimler, duyurularını önceden okul müdürünün onayını alarak yaparlar.

18.Duyurular bayrak törenleri öncesinde, veli mektubuyla, SMS ya da internet kanalı ile yapılır. Öğrenciler, velilerine iletilmek üzere okul yönetimince verilen her türlü yazı, duyuru, bülten, vb. ulaştırmakla yükümlüdür.

19.Öğrenci dolaplarının tahsisi ve kullanımı a)Her öğretim yılı başında öğrencilerin sınıflardaki bireysel dolaplarının dağılımı ilkokulda sınıf öğretmenleri tarafından, ortaokulda ve lisede müdür yardımcıları tarafından yapılır. b)Öğrenciler kendilerine tahsis edilen dolapları temiz ve düzenli tutarlar. Dolaplar okul yönetiminin belirlediği zamanlarda sınıf öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından temizlenir, düzenlenir. c)Dolaplar, okul ile ilgili kitap, defter ve ders malzemelerini saklamak amacı ile kullanır, dolaplara okul tarafından yasaklanan eşya ve benzeri şeyler konulamaz. d)Dolapların kullanımı ve içindeki eşyalardan, dolap sahibi öğrenciler sorumludur. e)Okul yönetimi herhangi bir zamanda dolapların denetimini yapabilir.

20.Kayıp eşyalar a)Okulda unutulmuş veya bırakılmış olan eşyalar bulan kişi tarafından ilgili müdür yardımcısına teslim edilir. b)Müdür yardımcısı kaybolan eşya ile ilgili ön araştırma yapar. c)Kaybolan eşyanın sahibinin bulunamaması halinde (para, ziynet eşyası vb.değerli eşyalar hariç) “Kayıp Eşya Dolabına” gönderilir. d)“Kayıp Eşya Dolabındaki” eşyalar eğitim dönemi sonuna kadar muhafaza edilir. Bu süreden sonra kayıp eşya dolabı boşaltılır.

21.Geç Kalma ve Devamsızlık Geç kalma; a)Öğrenciler tüm derslerde, görüşmelerde ve toplantılarda zamanında hazır bulunmakla yükümlüdür. b)İlk derse özürsüz geç kalan öğrenci, ilgili müdür yardımcısı odasına gider, “Geç Kâğıdı” alır ve dersliğe gider. Bu kâğıdı alan öğrencinin numarasının yanına ders öğretmeni tarafından G (geç) yazılır ve derse kabul kâğıdı ders defterinde muhafaza edilir. c)Müdür yardımcısından “Geç Kâğıdı” alarak sınıfına gitmeyen öğrenci yok yazılır ve “yarım gün özürsüz devamsız” işlemi yapılır. d)İlk dersin dışında derslere geç gelen öğrenci için (okul içinde bulunmasından dolayı) derse kabul kâğıdı verilmez, devamsızlık işlemi uygulanır. e) Özürsüz geç kalmanın tekrarı halinde aşağıdaki yaptırımlar uygulanır, bu yaptırımlar hakkında veli bilgilendirilir. 3 defa özürsüz geç kalma, müdür yardımcısının sözlü uyarısı, velinin bilgilendirilmesi, 6 defa özürsüz geç kalma, müdür yardımcısının yazılı uyarısı, velinin bilgilendirilmesi, Devam eden geç kalma durumunda disiplin işlemi başlatılır. f) Özürlü geç kalma, öğrencinin okul müdürü, müdür yardımcısı, PDR uzmanı, öğretmen gözetiminde sınıf dışında yapılan etkinlikler ve revirde bulunması vb. nedenlerle geç kaldığı durumlardır. İlgili birimlerden alınan ayrılış saatini gösterir yazılı/sözlü bilgiye göre müdür yardımcısının vereceği yazılı belge ile sınıfa dönülür. Devamsızlık; a)Her gün ilk derste alınan yoklamalar ilgili ders öğretmeni tarafından halkla ilişkiler birimine iletilir. Halkla ilişkiler birimi, mazereti bilinmeyen öğrenci için velilerini arayarak okula gelmeme nedenini öğrenir ve ilgili müdür yardımcısına bildirilir. b)Devamsızlık ile ilgili iş ve işlemler İlkokul ve Ortaokulda “İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”, Lisede “Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği” esaslarına göre yapılır.

22. Sağlık sorunu nedeniyle revire gitme Okul reviri (A)Blok Zemin Kattadır ve bir hemşire görev yapar. Öğretim yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili okul müdür yardımcısı ve sınıf öğretmenleri tarafından revir kuralları hakkında bilgi verilir. Rahatsızlığı nedeni ile revire gitmek isteyen öğrenci, aşağıdaki revir kurallarına uyar. 5 A.Öğrenciler herhangi bir sağlık sorunu nedeni ile revire başvurmak istediklerinde (acil durumlar dışında) sırasıyla: a)Öğretmeninden izin alır. b)Müdür yardımcısı tarafından imzalanan revir kâğıdı ile revire gider. c)Revire giden öğrenciye gerekli müdahale yapıldıktan sonra; Dersliğine geri gönderilebilir. Bu durumda öğrenci, sağlık görevlisi tarafından imzalanmış revir kâğıdı ile derslik/sınıfına giderek öğretmenine teslim eder, öğretmen bu kağıdı ders defteri içinde muhafaza eder. Bir süre müşahede altında tutulabilir. Müşahede sonunda şayet öğrenci dersliğine geri gönderilir ise sağlık görevlisi tarafından imzalanmış revir kâğıdı ile derslik/sınıfına giderek, öğretmenine teslim eder, öğretmen bu kağıdı ders defteri içinde muhafaza eder. İlgili müdür yardımcısı veya rehber öğretmen tarafından velisi aranarak revirde tutulmasına ya da eve gönderilmesine birlikte karar verilebilir. Bu durumda öğrenci velisi ilgili Müdür Yardımcısı tarafından bilgilendirilir. Öğrencinin durumu ilgili öğretmen/öğretmenlere bildirilir. Veli ile işbirliği içinde herhangi bir sağlık kurumuna gönderilebilir. Bu durumda da, öğrenci velisi ilgili Müdür Yardımcısı tarafından bilgilendirilir. Öğrenci, velinin isteğine ve durumun aciliyetine bağlı olarak belirlenen yere kendi olanaklarıyla veya okulun olanaklarıyla gönderilir. Durum ilgili öğretmen/öğretmenlere bildirilir. B.Acil bir durumda revire gidildiğinde, a)İlgili Müdür Yardımcısı (olmadığı durumlarda okul müdürü tarafından görevlendirilecek bir müdür yardımcısı) revir tarafından bilgilendirilir, b)Müdür Yardımcısı revire öğrencinin yanına gider, c)Okul Doktoru/ Hemşiresi tarafından hastane ya da bir uzmana götürülmesi gerektiği belirtildiğinde Müdür Yardımcısı veya rehber öğretmen tarafından öğrenci velisini bilgilendirir, d)Okul dışında bir sağlık kurumuna yönlendirilmek zorunda kalınırsa veli tarafından telefon konuşmasında belirtilen sağlık kurumuna götürülür, e)Okul aracı ya da ambulans ile öğrenci nakli yapılmak durumunda kalındığında bir sağlık personeli öğrenci ile birlikte belirlenen hastaneye gider, öğrenciyi velisine teslim eder. f)Çok acil bir durum varsa, ambulans ile en yakın hastaneye gönderilir ve aynı zamanda veli bilgilendirilir. C.Öğrenci sağlığı ile ilgili bilgiler ve bu bilgilere ait değişiklikler öğrenci velisi tarafından okul ile paylaşılmalıdır. D. Öğrenciler okula getirmek zorunda kaldıkları ilaçları isimlerini yazarak revire teslim ederler, yanlarında bulunduramazlar.

23.Sağlık sorunu dıĢında okuldan erken ayrılma a)Öğrenciler, okul saatleri içinde (öğle yemeği süresi dâhil) izinsiz okul dışına çıkamazlar. b)Sağlık sorunu dışında okuldan erken ayrılmak isteyen öğrenci aşağıdaki kurallara uyar. Velisi tarafından yazılmış ve imzalanmış bir dilekçeyi öğrenci aynı gün sabahı ilgili müdür yardımcısına teslim eder. İstek müdür yardımcısı tarafından uygun görüldüğünde öğrencinin okuldan çıkabilmesi için kendisine “Okuldan Ayrılabileceğine Dair İzin Kağıdı” verilir, öğrenci izin kağıdını yoklama defterine koyar. Okul saatlerinde öğrencinin okuldan ayrılabilmesi için velisinin öğrenciyi almak için bizzat okula gelmesi gerekir. Şayet öğrenci okul servis araçlarını kullanıyorsa, öğrencinin okuldan ayrıldığı ilgili müdür yardımcısı tarafından servis şirketine bildirir. Öğrencinin okuldan çıkışına izin verilmediği durumlarda, ilgili müdür yardımcısı tarafından veli ve öğrenciye kararın gerekçesi belirtilerek bilgilendirme yapılır.

24.Rehberlik Servisine gitme Rehberlik servisine gitmek isteyen öğrenci aşağıdaki kurallara uyar. a)Rehberlik servisinden randevu kâğıdı alır. Rehber öğretmen randevu alan öğrencileri ve randevu saatlerini ilgili müdür yardımcısına bildirir. b)Randevu kâğıdını ders öğretmenine göstererek imzalatıp izin ister. c)Rehber öğretmen randevunun başlangıç ve bitiş tarihlerini bu kâğıda yazar ve imzalar. 6 c)Öğrenci rehberlik servisinden dönüşünde randevu kâğıdını ders öğretmenine teslim eder. Öğretmen, öğrencinin sınıfa geliş saatini randevu kâğıdına yazar ve imzalar, sınıf defterinin içine koyar.

25.Ziyaret/Veli randevu sistemi a)Veliler, halkla ilişkiler bölümünden önceden telefon aracılığı ile başvurup görüşmek istedikleri yönetici, öğretmen yada diğer okul birimlerinden randevu talep ederler. b)Öğrencinin velisi olmayan şahıslar ile arkadaş, mahkeme kararı ile öğrenci velayetine sahip olmayan anne-baba, vb. randevu talebinde bulunamaz. c)Ziyaretçi okul giriş kapısında kimliğini bırakıp, ziyaretçi kartı alarak okula girer. d)Randevu talebi sonucu okula gelen kişiler (A) Blok girişindeki veli görüşme bölümünde görüşmelerini yaparlar. Okul içinde başka bölümlere izinsiz giremezler. e)Tören, gösteri, sunum vb. etkinliklerin yapılacağı özel günlerde öğrenci yakınları öğrenci yasal velisi sorumluluğunda, onlarla birlikte okula giriş yapabilirler. f)Zorunlu durumlarda öğrencinin okuldan alınabilmesi için öğrenci yasal velisi ilgili müdür yardımcısına yazılı bildirimde bulunur. Müdür yardımcısının onayı ve denetimi ile ziyaret ve okuldan ayrılma gerçekleştirilir.

26.Okula getirilmesi yasak olan eĢya ve maddeler Aşağıda belirtilenler, eşya ve maddelerin okula getirilmesi kesinlikle yasaktır. a)Çakı, bıçak gibi organlara zarar verici, kesici, yaralayıcı, öldürücü aletler; kibrit, çakmak, koku bombası vb. yanıcı, patlayıcı maddeler, b)Sigara, alkol veya bağımlılık yapan maddeler, c)Maddi değeri yüksek olan eşyalar (bu malzemelerin kaybolması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir), d)Yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ve bu nitelikte CD, disket vb. araçlar. e)Öğretim Yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili Müdür Yardımcıları ve Sınıf öğretmenleri tarafından konu hakkında bilgi verilir. Bu eşya ve maddelerin okula getirilmesi halinde, durum okul müdürlüğüne yazılı olarak rapor edilir. Okul müdürü durumu ilgili Müdür Yardımcısı ve PDR Uzmanı ile değerlendirir.

27.Tatbikatlar a)Okulda zaman zaman, acil bir durumda, deprem esnasında ve sonrasında neler yapılacağını ve nasıl davranılacağını öğrenmek, acil çıkış kapılarını tanımak, toplanma yerlerini ve buralarda neler yapılması ve nasıl davranılması gerektiğini kavramak amaçları ile “Bina Boşaltma ve Deprem Tatbikatları” yapılır. b)Tatbikatlara tüm öğrenci, öğretmen, çalışanlar ile o anda okulda bulunan tüm ziyaretçiler katılmak zorundadır. c)Tatbikatların nasıl olacağı ve tatbikatlar esnasında neler yapılacağı hakkında öğrencilere önceden bilgi verilir. e)Tüm öğrenciler, kendi can güvenlikleri açısından, her öğretim yılı başında dersliklerde ve koridorlarda bulunan “Tahliye Talimatlarını” okumak, acil çıkış kapılarını ve toplanma yerlerini öğrenmekle yükümlüdürler. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde belirtilen adımlar uygulanır.

 KIYAFET KURALLARI

Öğretim Yılı başında ilgili müdür yardımcısı okulda geçerli olan kıyafet kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirir. 1.Öğrenciler okulun belirlemiş olduğu kılık kıyafet kurallarına uygun olarak giyinmek zorundadırlar. 2.Kolye, yüzük, bilezik, küpe, vb. aksesuar takamazlar. 3.Kız öğrenciler makyaj yapamaz, saçlarını boyatamaz ve oje kullanamazlar. 4.Erkek öğrenciler kısa ve taranmış saçlarla günlük sakal tıraşı olarak okula gelirler. 5.Okulda sadece beden eğitimi derslerinde veya spor karşılaşmalarında okulun belirlediği spor kıyafetleri giyilir. Beden eğitimi derslerinin veya spor karşılaşmalarının bitiminde (aksi okul yönetimince belirtilmediği sürece) spor kıyafeti soyunma odalarında çıkarılır, dersliklere okul kıyafeti ile gelinir. 6.Cumartesi ya da sosyal etkinlik günlerinde serbest kıyafetle okula gelinir ancak, 2 ve 3. maddede belirtilenlere ilave olarak aşırı spor ve /veya aşırı abiye giysiler giyilemez. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde belirtilen adımlar uygulanır.

SINAV KURALLARI

Öğretim Yılı başında ilgili müdür yardımcısı ve sınıf öğretmenleri okulda geçerli olan sınav kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirir. İlkokul 4. sınıftan itibaren lise 12.sınıfalar da dahil olmak üzere bu sınıflar için ders yılı süresince her yarıyılda üç sınav dönemi vardır. Bu sınavlar “Ortak Sınavlar” Şeklinde yapılır. Ders yılı içinde yapılacak bütün sınavlar “Sınav Takvimi” ile dönemlik olarak ilan edilir. 1.Öğrenciler sınavda, sınav kurallarına ve yönergelerde belirtilen hususlara uymak zorundadırlar. 2.Ortak sınavlar o dersin öğretmeni tarafından yapılmayabilir. Sınavı bir başka öğretmen de uygulayabilir. 3.Öğrenciler sınav için sınav saatinden önce sınıflarında, sınav düzeninde hazır bulunur. Sınavda gözcü olan öğretmen, gerek gördüğünde öğrencilerin oturma düzenini ve yerlerini değiştirebilir. 4.Öğrenciler sınavda kalem, silgi, cetvel vs. gibi dersin türüne göre değişen araç-gereçlerini ve bunların yedeklerini bulundurmak zorundadır. Sınav sırasında diğer öğrencilerden bu araçlar istenmez veya ortak kullanılmaz. 5.Öğrenciler sınav kâğıdı üzerinde bulunan sınavla ilgili açıklamaları (yönergeleri) dikkatle okumakla, bu konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlemekle ve uygulamakla yükümlüdürler. Bu açıklamalara uymayan öğrencilerin yanıtları değerlendirilmez. 6.Sınav başladığı andan itibaren ilk 10 dakika içinde sınavla ilgili anlaşılamayan hususlar sorulabilir. Öğrencilerce yöneltilen sorular, herhangi bir sorunun nasıl cevaplanacağı veya verilmiş bir cevabın kontrolü şeklinde olamaz. Yabancı dil sınavlarında soruların Türkçe anlamı, bir kelimenin veya cümlenin anlamı soru olarak yöneltilemez. Sorular dersin ilgili branş öğretmeni ya da görevli bulunan öğretmenler tarafından cevaplanır. Bir başka öğrencinin cevap vermesi suçtur. 7.Sınav sırasında konuşulmaz ve diğer öğrenciler rahatsız edilmez. 8.Sınav kâğıdına öğrenci bilgileri ile soru ve yanıtların dışında hiçbir şey yazılamaz. 9.Sınav sırasında her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun konuşmak, bir başkasının kâğıdına bakmak veya kâğıdını bir başkasının görebileceği konumda tutmak yasaktır. 10.Önceden bildirilen sınav süresi bitiminde öğrenciler soru ve yanıt kâğıtlarını anında ve istenilen düzende teslim etmek zorundadırlar. Aksi davranışta bulunan öğrencinin sınavı iptal edilir. 11.Sınav kâğıdını teslim eden öğrenci ders zili çalmadıkça dışarı çıkamaz ve sınav düzenini bozamaz. 12.Sınava ek süre verilmişse, sınavını tamamlayan ve ders zili çaldığında dışarı çıkmasına izin verilen öğrenci derslikten/sınav salonundan uzaklaşır, sınavı devam eden dersliklerin/sınav salonunun önünde duramaz veya herhangi bir nedenle tekrar içeriye giremezler. 13. Raporlu ya da izinli olduğu için sınava giremeyen öğrenciler telafi sınavı için belirtilen gün, saat ve yerde bulunmak zorundadırlar. 8 Sınav sırasında yukarıda kural olarak belirtilen davranışlara uymayan öğrenciler gözetmen tarafından sözlü olarak uyarılır. Davranışın tekrarı durumunda, sınavın düzenini bozmayacak şekilde sınav gözetmeni durumu ilgili branş öğretmeni ile Müdür Yardımcısına bildirir. Müdür Yardımcısı olaya hemen müdahale eder ve sınavın sağlıklı bir şekilde bitmesini sağlar. Sınavdan sonra öğrenciyi önceki davranışlarını da değerlendirerek sözlü/yazılı olarak uyarır ya da olumsuz davranışların giderilmesi için öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde belirtilen adımlar uygulanır.

DERSLiK KURALLARI Öğretim yılı başında sınıf öğretmeni, sınıfta uyulması gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere derslikte bulunan tüm malzemeleri ve kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır. 1.Okulumuzda derslere giriş ve çıkışlarda zil çalınmamaktadır. Öğrenciler zaman çizelgesine göre, dersliklerine girerler ve hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmenlerini beklerler. 2.Derslik düzenini ve dersin akışını bozmadan dersi dinler, söz alarak konuşur, izin almadan yerlerinden kalkmazlar. 3.Ders bitiminde, öğretmeninin izni ile koşmadan teneffüse çıkarlar. 4.Arkadaşları ile iyi geçinir, yardımlaşırlar. Kırıcı, zarar verici sözlerden ve davranışlardan kaçınır, kötü söz söylemezler. 5.Ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundururlar. 6.Çalışmalarını zamanında ve tam yaparlar. 7.Derslerde ipod-walkman vb. dinleyemezler, telefonla konuşamazlar. 8.Derste hiçbir şey yiyemezler. 9. Gün bitiminde ders malzeme ve kişisel eşyalarını dersliklerde ve sıralarda bırakmazlar. Okulda bırakacakları ders malzemelerini bireysel dolaplarına kilitlerler. Dersliklerde bıraktıkları eşyalardan kendileri sorumludurlar. 10.Derslikleri ve sıraları temiz ve düzenli kullanırlar, derslik içindeki araç-gereçler ile diğer malzemeyi izinsiz ve yetkisiz kullanmaz, zarar veremezler; verilen zararlar öğrenci tarafından telafi edilir 11. Dersliklerde bulunan panoları düzenli kullanırlar. Panolara dersle ilgili çalışma ve dersliklerin tümünü ilgilendiren duyuruların dışında bir şey asamazlar. 12. Gün içinde dersliklerin düzen ve temizlik kontrolü ders öğretmenleri, nöbetçi öğretmenler ve sınıf başkanları tarafından, gün sonunda da ilgili müdür yardımcıları tarafından yapılır. Öğrenciler dersliklerin temizlik ve düzenini sağlamakla görevlidirler. Gün sonunda tespit edilen düzensizlik bir sonraki gün yine o derslikte bulunan öğrenciler tarafından giderilir. Yukarıda belirtilen kurallara uymayan öğrenci davranışları hakkında izleme sürecinde belirtilen adımlar uygulanır.

 KÜTÜPHANE KURALLARI

Öğretim yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili okul kütüphane sorumlusu tarafından, kütüphanenin kullanımı hakkında bilgi verilir. 1.Tüm öğrenciler, kütüphanelerin doğal üyesidirler ve ödünç yayın alabilirler. 2.Ödünç kitap verme Ödünç kitap almak isteyen öğrenci aşağıdaki kurallara uyar. a)  Çağdaş Atılım Temel Lisesi Kütüphanesi’nde ilkokul öğrencilerine 2 hafta süreyle 1 yayın, ortaokul ve lise öğrencilerine 2 hafta süreyle 2 yayın ödünç verilir. Yayınların kullanımını süresi içinde bitiremeyen öğrenci yayınları kütüphaneye getirerek süreyi 1 kez olmak üzere 1 hafta uzatabilir. 12 b)Yayınlara başka öğrenciler ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulması halinde süre uzatımı yapılmayabilir. c) Kütüphaneden ödünç yayın alanlar, aldıkları yayınları süresi bitiminde iade etmekle yükümlüdürler. d) Ödünç verilen materyalin kaybedilmesi, yıpratılması ya da yırtılması durumunda ilgili kişiden yayının yenisi talep edilir. Piyasada bulunmayan ve fiyatı belli olmayan materyal için yönetim tarafından belirlenen bir bedel alınır. e) Her yıl mayıs ayı sonunda öğrencilere ödünç verme işlemi bitirilir. Her öğrenci karne almadan önce kütüphaneden ödünç aldığı tüm yayınları iade etmekle yükümlüdür. Edilmemesi durumunda kütüphaneci ilgili müdür yardımcısına yayını teslim etmeyen öğrencileri yazılı olarak bildirir. 3.Ödünç verilmeyen yayınlar a)Referans (başvuru) kaynakları olarak nitelendirilen ansiklopediler, sözlükler, atlaslar ve diğer referans kitapları ödünç verilmez. Bu kaynaklar kütüphane içinde kullanılır, kullanıcılar bu kaynaklardan fotokopi çektirebilir. b)Öğrencilerin çok sık başvurdukları yayınlar, ya da aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği yayınlar ödünç verilmez; kütüphane içinde kullanılır. c)Süreli yayınlar olarak nitelendirilen gazete ve dergiler ödünç verilmez. 4.Kullanıcılar, açık raf düzeni içinde sınıflandırılmış kütüphane materyallerinden serbestçe yararlanabilirler. 5.Öğrenciler, kütüphane ortamına koşmadan, bağırmadan ve kütüphanelerdeki diğer insanları rahatsız etmeden, düzenli bir şekilde girer. Kütüphanede sessiz çalışılır, yüksek sesle konuşulmaz. Kütüphaneden kimseyi rahatsız etmeden çıkılır. 6.Raftan alınan yayınlar yerine konmaz, masada bırakılır. Yayınları raflara kütüphaneci yerleştirir. 7.Grup çalışmaları için kütüphaneler randevu ile kullanılır. 8.Kütüphanelerin içindeki bilgisayarlar öğrenciler için kullanıma sunulmuştur. Bu bilgisayarlarda öğrenciler interneti araştırma amaçlı kullanabilirler. Bu bilgisayarlarda oyun oynanamaz, i-pod bağlanmaz, müzik ve benzer yayınlar dinlenemez ve chat yapılamaz. 9.Kütüphanelere yiyecek ve içecekle girilmez. Kurallara uymayan öğrenciler Kütüphane Sorumlusu tarafından uyarılırlar. Davranışın devamı durumunda kütüphane ortamını bozmayacak şekilde sessizce dışarıya çıkarılır. Durumu tespit eden Öğretmen/Kütüphane Sorumlusu konuyu sözlü/ yazılı olarak ilgili Müdür Yardımcısına bildiri, öğrenci hakkında izleme sürecinde belirtilen adımlar uygulanır.

YEMEKHANE KURALLARI Öğretim yılı başında ilgili müdür yardımcısı ve sınıf öğretmenleri, yemekhanede uyulması gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere yemekhanede bulunan malzemeleri ve kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır. 1.Yemekhaneye gidişte öğrencilere yemek öncesinde derse giren öğretmen rehberlik eder. 2.Yemekten önce ve yemekten sonra eller yıkanır. 3.Yemekhanede her sınıf kendilerine ayrılmış masalara oturup yemek yerler. 4.Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olurlar. Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınırlar. 5.Yemek yerken görgü kurallarına uyarlar, yüksek sesle konuşmazlar, gereksiz konuşmalardan kaçınırlar. 6.Yiyecekleri ve masadaki malzemeleri oyun aracı olarak kullanmazlar. 7.Yiyecekler ile çatal/kaşık ve benzer gereçleri yemekhane dışına çıkaramazlar. 8.Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar. Kurallara uyulmaması durumunda Nöbetçi Öğretmen öğrenciyi sözlü olarak uyarır ve durumu ilgili Müdür Yardımcısına rapor eder, davranışların devamı durumunda izleme sürecinde belirtilen adımlar uygulanır. 13 KANTĠN KURALLARI Öğretim yılı başında ilgili müdür yardımcısı ve sınıf öğretmenleri, yemekhanede uyulması gereken kurallar hakkında öğrencileri bilgilendirir; öğrencilere yemekhanede bulunan malzemeleri ve kullanılacak aletleri tanıtıp, yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatır. 1.Öğrencilere dersler başlamadan önce ve teneffüslerde, yiyecek ve içecek alma olanağı sağlar. 2.Derse girişten önce alış veriş yapılması biter. 3.Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olur. 4.Alışveriş yaparken, kantin kartı kullanır. 5.Kantinde yüksek sesle konuşmaz. 6.Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınır. 7.Kullandığı masayı ve çevresini temiz bırakır. 8.Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar. Kurallara uyulmaması durumunda Nöbetçi Öğretmen öğrenciyi sözlü olarak uyarır ve durumu ilgili Müdür Yardımcısına rapor eder, davranışların devamı durumunda izleme sürecinde belirtilen adımlar uygulanır.

  Çağdaş Atılım Temel Lisesinde öğrencilerin disiplinle ilgili olumsuz davranışlarını “iZLEME SÜRECi” aşağıda belirtilen adımlarda gerçekleştirilir. 1.ADIM: Öğrenci olumsuz davranışı ilk kez yaptığında Öğretmen öğrenciyi uyarır yada gerekliyse görüşme çalışmaları yapar. 2.ADIM: Öğrencinin davranışı devam ederse Öğretmen konuyu Müdür Yardımcısına/PDR uzmanına iletir. ( Yazılı olarak veya mail ile) Müdür Yardımcısı, PDR Uzmanı, ilgili öğretmenler birlikte öğrenci ile görüşerek “Öğrenci Davranış Değerlendirme” formunu doldurtur ve aileye yollar. Veli tarafından imzalanarak okula geri yollanan form Müdür Yardımcısı/PDR uzmanı tarafından dosyalanır. (Eğer ihtiyaç varsa, PDR Uzmanı ayrıca öğrenci ile olumsuz davranışına yönelik çalışmasını yapar.) 3.ADIM: En az 1 hafta gözlem yapıldığı halde öğrencinin davranışı devam ederse; Öğretmen konuyu Müdür yardımcısına/PDR uzmanına iletir. (Yazılı olarak veya mail ile) Duruma göre; 1.Seçenek; Müdür Yardımcısı tarafından veli okula davet edilir. İlgili öğretmen/öğretmenlerMüdür Yardımcısı- PDR Uzmanı– veli ve gerekirse öğrenci ile ortak bir görüşme yapılır. Bu görüşme ilgili form ile tutanağa bağlanır. 2. Seçenek; İlgili mevzuat dikkate alınarak Öğrenci Davranış Değerlendirme Kurulu’na ya da Öğrenci Ödül ve Disiplin Kuruluna yönlendirilir.


telephone SİZİN İÇİN BURADAYIZ